Vägran att arbeta övertid utgjorde inte grund för avsked

 In Nyheter

Arbetsdomstolen: En fabriksmontör avskedades efter att två helger i rad ha motsatt sig att utföra beordrat övertidsarbete. Saklig grund för uppsägning men inte skäl för avsked, menar AD som konstaterar att den anställde visserligen varit skyldig att arbeta övertid, men att hans personliga förhållanden varit sådana att hans vägran inte kan anses innebära ett grovt åsidosättande av åliggandena mot arbetsgivaren.

I november 2016 uppstod ett tillfälligt behov av övertidsarbete vid den aluminiumfabrik där montören arbetade. Produktionen behövde hållas igång över helgerna för att bolaget skulle kunna leverera beställda produkter i tid.

Efter att ha beordrats, men vägrat att arbeta övertid första helgen i november, tilldelades mannen en s k LAS-varning med innebörden att upprepad arbetsvägran kunde leda till att hans anställning sades upp. Sedan mannen beordrats att arbeta övertid även nästkommande helg, men på nytt vägrat, avskedades han. I en tvist mellan IF Metall och IKEM (Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige) behandlades frågan om den anställdes arbetsvägran utgjorde laga skäl för avsked eller saklig grund för uppsägning.

AD finner inte skäl att ifrågasätta arbetsgivarens bedömning att det fanns ett behov av övertidsarbete och att alla anställda borde ställa upp på minst ett arbetspass per helg, för att undvika en alltför hög arbetsbelastning på de som frivilligt gått med på övertid. Enligt gällande kollektivavtal var mannen därmed skyldig att arbeta övertid om han inte, i samband med arbetsgivarens begäran, bett om befrielse ”på grund av bärande skäl”.

Inför den första helgen hade montören anfört vissa personliga skäl för att slippa arbeta övertid. Han hade bland annat uppgett att han ville besöka sin sons grav under allahelgonahelgen och behövde träffa sin frus familj, då svärmodern avlidit. AD tar det för visst att mannen upplevde en tung period med sänkt sinnesstämning, men i och med att han haft vissa möjligheter att välja när under helgen som arbetet skulle utföras anser domstolen inte att skälen är sådana att de befriat honom från övertidsarbete. Beträffande den andra helgen hade mannen inte förrän i samband med domstolens prövning angett några skäl för sin arbetsvägran.

AD konstaterar att en arbetstagare som vägrar utföra begärt arbete, i princip anses allvarligt åsidosätta sina förpliktelser i anställningen. Med beaktande av när och hur arbetsgivaren väckt frågan om övertid och att montören vägrat följa bolagets uppmaningar att anmäla sig på övertidspass, också efter att han fått en skriftlig varning, finner AD att mannen brutit mot sina förpliktelser på ett sådant allvarligt sätt att det i vart fall finns saklig grund för uppsägning.

Med hänsyn till att arbetstagarens personliga förhållanden var sådana att han upplevde det tyngre att arbeta helg än andra arbetstagare, kan han dock inte anses ”ha visat en sådan allmän ovilja att utföra arbete” att han grovt åsidosatt sina förpliktelser.

IF Metalls yrkande om ogiltigförklarande av avskedandet avslås därmed. Arbetstagaren tillerkänns ekonomiskt skadestånd motsvarande lön under uppsägningstiden samt ett allmänt skadestånd om 50 000 kronor.

Arbetsdomstolens dom den 30 augusti 2017 i mål nr A 18/17