Utredningsdirektiv om nya konsumentregler för digitala tjänster m m

 In Nyheter

Två nya EU-direktiv om konsumenternas ställning i online-miljöer ligger till grund för en särskild utredares granskning av svenska konsumentskyddsregler. 

Både svensk rätt och EU-rätt innehåller särskilda skyddsregler som aktualiseras då konsumenter handlar varor och tjänster av näringsidkare. De centrala svenska lagarna på detta område är 1985 års konsumenttjänstlag och 1990 års konsumentköplag. Drygt 30 år av teknikutveckling och framväxt av nya tjänster har medfört ett behov av översyn. Exempelvis medför Netflix och Spotifys tjänster juridiska tolkningsproblem som inte förutsågs när lagarna tillkom. Ett annat område som ger upphov till frågor är avgiftsfria tjänster där användningen ändå kräver att användarna delar med sig av sina personuppgifter.

För att underlätta för både konsumenter och företag föreslog EU redan 2015 att konsumentskyddsreglerna skulle uppdateras. Förslagen har mynnat ut i två direktiv som trädde i kraft under sommaren, nämligen ett uppdaterat konsumentköpsdirektiv (EU) 2019/771 och ett direktiv om avtal vid tillhandahållande av digitalt innehåll och tjänster (EU) 2019/770. Direktiven är menade att erbjuda skyddsregler bland annat vid köp av ”smarta produkter” (exempelvis en klocka med integrerade applikationer), men också för tjänster i form av onlinespel, streaming och molnkapacitet. I de senare fallen omfattas också ”gratistjänster” där konsumenten tillhandahåller personuppgifter för att få tillgång till tjänsten.

Regeringens utredare justitierådet Malin Bonthron ska granska överensstämmelsen mellan direktiven och den svenska lagstiftningen och i förekommande annat fall föreslå lagändringar. Uppdraget beräknas vara genomfört den 1 september 2020.

(Justitiedepartementets kommittédirektiv ”Nya konsumentköpregler”, Dir 2019:45)