Tribunalen ogiltigförklarar en av Adidas trestreck-logotyper

 In Nyheter

Adidas har inte visat att en trestrecks-logotyp är tillräckligt känd i varumärkesrättslig mening. Det framgår av en dom den 19 juni 2019 där Tribunalen, en av EU:s domstolar, fastställde ett beslut från EU:s varumärkesmyndighet EUIPO, som ogiltigförklarat Adidas ikoniska trestrecks-logotyp. Logotypen, som består av tre parallella svarta streck mot vit bakgrund, förlorar därmed sitt registrerade varumärkesskydd.

Giltigheten för Adidas varumärkesregistrering förutsatte att logotypen var inarbetad, d v s att den använts i sådan utsträckning att den blivit välkänd som produktkännetecken bland köpare i EU:s medlemsstater. Efter att en konkurrerande sportskotillverkare ifrågasatt att så var fallet och begärt att Adidas skydd skulle upphävas, vilket bifallits av EUIPO, överklagade Adidas beslutet till Tribunalen.

För att få framgång med sitt överklagande krävdes att Adidas kunde visa att logotypen var tillräckligt känd i medlemsstaterna. Domstolen konstaterar att logotypen, som den var registrerad, är ett mycket enkelt figurkännetecken. De bilder på olika produkter och reklamblad som Adidas lämnat in i målet, för att bevisa att logotypen var inarbetad, bestod av många bilder som skildrade logotypen i annorlunda form och färg än den registrerade.

Enligt domstolen korresponderade logotyperna enligt stora delar av bevismaterialet inte med den registrerade logotypen, varför Adidas bevisning avfärdades i väsentliga delar. Den övriga bevisning som Adidas presenterat för att visa att varumärket var inarbetat, i form av bland annat marknadsundersökningar, ansågs inte heller tillräcklig för att styrka ett bevarat varumärkesskydd.

I sitt avgörande fastställer Tribunalen därmed att varumärkesregistreringen ska ogiltigförklaras.

(Tribunalens dom den 19 juni 2019, mål nr T‑307/17)