Straffbart att inte utse ansvarig utgivare för poddradio

 In Nyheter

Justitiekanslern (JK) åtalade två personer för att inte ha utsett ansvarig utgivare för direktsända poddprogram på internet. Helsingborgs tingsrätt dömer personerna till ansvar för överträdelse av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

 Enligt YGL ska den som bedriver sändningsverksamhet i form av radioprogram utse och till myndighet anmäla utgivare för sändningsverksamheten, i dagligt tal kallad ansvarig utgivare. I YGL:s mening utgörs radioprogram, förutom av traditionella ljudradiosändningar, även av exempelvis direktsända webbsändningar förutsatt att sändningen är riktad till allmänheten och avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel. Det är förenat med straffansvar att inte utse eller anmäla ansvarig utgivare där så är föreskrivet.

I det aktuella fallet hade två personer med viss regelbundenhet under sex månaders tid direktsänt program på webben via plattformen spreaker.com. JK väckte åtal mot personerna och gjorde gällande att de uppsåtligen eller av oaktsamhet hade underlåtit att, i första hand, utse utgivare eller, i andra hand, anmäla till myndighet vem som utsetts till utgivare för sändningarna.

Personerna förnekade brott men medgav att de bedrivit sådana webbsändningar som enligt YGL medfört skyldighet för dem att utse och anmäla ansvarig utgivare. Eftersom så inte hade skett fällde tingsrätten de tilltalade till ansvar för att uppsåtligen ha underlåtit att utse ansvarig utgivare för programverksamheten. Påföljden bestämdes till dagsböter i båda fallen.

De tilltalade gjorde, utan framgång, gällande att de borde undgå straffansvar trots att de tagit del av en skriftlig erinran från JK att utse utgivare dels eftersom ärendet hos JK aktualiserats av en organisation som de uppfattade som en politisk motståndare, dels mot bakgrund av innebörden av vissa besked som de skulle ha inhämtat rörande utgivarfrågan från tjänstemän hos JK och andra myndigheter.

En kommentar till tingsrättens avgörande är att gällande rätt inte innebär skyldighet att utse ansvarig utgivare för all slags programverksamhet på webben. Högsta domstolen har fastslagit att de aktuella bestämmelserna i YGL inte gäller för direktsändningar som är obestämda ”till format, inriktning och tid”, se NJA 2018 s 562.

Tingsrättens dom är överklagad till hovrätten.

(Helsingborgs tingsrätts dom den 4 april 2019, B 2033-18)