Straffansvar för underlåtenhet att ta bort hetsande Facebook-kommentarer

 In Nyheter

Eskilstuna tingsrätt har nyligen dömt administratören av en större Facebook-grupp för brott mot den s k BBS-lagen för att han underlåtit att ingripa mot ett antal kommentarer som ansetts uppenbart utgöra hets mot folkgrupp.

Enligt BBS-lagen är ”den som tillhandahåller” en elektronisk anslagstavla (eller Bulletin Board System), vilken kan utgöras av exempelvis en Facebook-grupp, ansvarig för att ha uppsikt över samt ta bort eller förhindra spridning av meddelanden som uppenbart utgör vissa särskilt angivna brott, bland dem hets mot folkgrupp.

En 52-årig man var administratör för Facebook-gruppen ”Stå Upp För Sverige”, som enligt sin beskrivning syftar till att ”avslöja politikers flathet mot den allt mer misslyckade integrationen” och ”få tillbaka ett tryggt Sverige”. Inom gruppen hade förekommit ett antal hatiska och rasistiskt präglade kommentarer om bland annat islam, somalier och turkar.

Åklagare väckte åtal mot administratören för att han underlåtit att radera åtta kommentarer som ansågs innefatta hets mot folkgrupp. Administratören hävdade dock att han inte känt till kommentarerna.

Tingsrätten godtog emellertid inte administratörens uppgifter eftersom det ansågs klarlagt att utomstående hade uppmärksammat honom på kommentarerna och att han dessutom själv deltagit i aktuella kommentarstrådar. Dessutom ansåg tingsrätten att kommentarerna uppenbart utgjorde hets mot folkgrupp. Administratörens underlåtenhet att ingripa mot kommentarerna ansågs därför som uppsåtlig i vissa fall och grovt oaktsam i andra fall.

Mannen döms till villkorlig dom och böter för brott mot BBS-lagen. Domen har inte vunnit laga kraft.

(Eskilstuna tingsrätts dom den 25 juni 2019, mål B 3750-18)