Skyddet för företagshemligheter stärks

 In Nyheter

Proposition: Regeringen föreslår en ny lag om företagshemligheter. Till nyheterna hör att fler angrepp på företagshemligheter ska kunna förbjudas och ökade möjligheter till skadestånd för företag som drabbats. Ett stärkt skydd för företagshemligheter anses ge bättre förutsättningar för innovation och kunskapsbaserat företagande.

Förslaget bygger på EU:s direktiv 2016/943/EU om skydd för know-how och företagsinformation. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 9 juni 2018.

Lagförslaget innebär att fler angrepp på företagshemligheter ska anses otillåtna och förbjudas. Den som angriper en företagshemlighet ska också kunna bli skadeståndsskyldig i fler fall. Vidare ska straffen för företagsspioneri skärpas och sekretesskyddet under rättegång stärkas.

Regeringen vill samtidigt tydliggöra att skyddet för företagshemligheter inte hindrar en anställd eller någon annan från att slå larm om missförhållanden. Information om något som utgör ett brott eller annat allvarligt missförhållande ska inte skyddas som en företagshemlighet.

För att undvika att anställda känner sig förhindrade att byta jobb införs ytterligare en nyhet. Det ska, enligt förslaget, framgå av lagen att erfarenheter och färdigheter som en anställd skaffat sig genom sin yrkesutövning inte är företagshemligheter och därför fritt kan användas i en ny anställning utan risk för sanktioner från den tidigare arbetsgivaren. Det läggs också ett större ansvar på företagen att förmedla vad företaget anser är hemlig information.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

(Prop. 2017/18:200 En ny lag om företagshemligheter)