Sammanslagning av konkurrenter inom fjärrvärme godkändes

 In Nyheter

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD): För första gången på 18 år har ett mål om företagskoncentration prövats av högsta instans. Prövningen avsåg en sammanslagning av två företag verksamma inom tillverkning och försäljning av fjärrvärmerör. PMÖD fann inte skäl att förbjuda affären.

Det var i september 2015 som en anmälan om företagskoncentration kom in till Konkurrensverket (KKV). Anmälan avsåg Logstors förvärv av samtliga aktier i Powerpipe. KKV valde att väcka talan om förbud mot koncentrationen. Enligt KKV var de två bolagen de främsta konkurrenterna avseende försäljning av fjärrvärmerör på den svenska marknaden. En sammanslagning skulle därför, menade KKV, medföra en reduktion av antalet konkurrenter på marknaden samtidigt som Logstor skulle uppnå en dominerande ställning.

Tingsrätten fann dock att den geografiska marknaden för fjärrvärmerör var större än Sverige. Den relevanta marknaden utgjordes, enligt tingsrätten, sannolikt av norra Europa. Tillräckligt stöd för att Logstor, genom affären, skulle förvärva en dominerande ställning på denna geografiska marknad saknades . Vidare fann tingsrätten inte tillräckligt stöd för att koncentrationen ändå påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige. KKV:s förbudsyrkande avslogs därför.

KKV överklagade tingsrättens dom till PMÖD. Inte heller PMÖD fann stöd för att den relevanta geografiska marknaden var begränsad till Sverige. Utifrån ett antagande om att den geografiska marknaden i själva verket omfattade EES-området och Schweiz, fann PMÖD det inte visat att en sammanslagning av de två bolagen skulle medföra en dominerade ställning för Logstor. Enligt PMÖD var det inte heller sannolikt att sammanslagningen ändå påtagligt skulle komma att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i landet. Stöd för att förbjuda koncentrationen saknades därför och PMÖD fastställde tingsrättens domslut. Då PMÖD:s dom inte får överklagas kan förvärvet nu genomföras.

 

(Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 24 november 2016 i mål nr PMT 7499-16)