Säkerhetskopiering, inget upphovsrättsintrång

 In Nyheter

Den som bevarar bruks- och säkerhetskopior till ett licensierat datorprogram gör inget upphovsrättsintrång oavsett om licenstiden löpt ut. Det konstaterar Högsta domstolen i ett avgörande.

 År 2000 ingick Malmö stad ett avtal med Alfa Kommun & Landsting AB om licens av programvaran Origo. Efter att avtalet upphört på Alfas uppsägning behöll staden bruks- och säkerhetskopior och fortsatte att använda programvaran under ett helt år fram till dess att staden hade installerat en applikationsserver. Därefter raderade staden brukskopian men inte säkerhetskopian som behölls under ytterligare två månader.

Alfa yrkade ersättning för upphovsrättsintrång för hela den period som programvaran funnits tillgänglig för staden efter licensavtalets upphörande, dvs sammanlagt 14 månader. Kravet uppgick till 18 miljoner kronor för skälig ersättning samt en miljon kronor i ersättning för den ytterligare skada som Alfa ansåg sig berättigat till.

Tingsrätten fann att intrång hade skett i Alfas upphovsrätt från det att licenstiden löpt ut till dess att applikationsservern stängts, dvs för under den tid programvaran kördes utan licens. Däremot ansåg tingsrätten att stadens lagring av bruks- och säkerhetskopiorna inte utgjorde upphovsrättsintrång. Staden förpliktades att betala två miljoner kronor i skälig ersättning.

Hovrätten ansåg i motsats till tingsrätten att upphovsrättsintrång skulle anses ha skett under hela tiden från det att licensavtalet upphörde tills dess att säkerhetskopian raderades, trots att programvaran inte användes. Hovrätten bestämde den skäliga ersättningen till 5,7 miljoner kronor.

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd i frågan om lagringen av bruks- och säkerhetskopiorna skulle anses utgöra upphovsrättsintrång. I sin dom konstaterar Högsta domstolen att en helt passiv lagring av programvara på en server inte innebär ett upphovsrättsligt förfogande eftersom det inte innebär att någon ny kopia av programvaran framställs. Lagring står därför inte i strid med upphovsmannens ensamrätt.  Högsta domstolen konstaterar vidare att det inte finns någon skyldighet för en tidigare licenstagare att radera bruks- och säkerhetskopior som framställts under licenstiden efter att licenstiden löpt ut. Lagringen av bruks- och säkerhetskopiorna innebar därmed inget upphovsrättsintrång. Högsta domstolen satte ner den skäliga ersättningen till ca 4,5 miljoner kronor.

(Högsta domstolens dom den 25 september 2018, mål nr T 1738-17)