Riksdagen beslutar om ny spellag den 7 juni 2018

 In Nyheter

Regeringens proposition med förslag till en ny spelreglering överlämnades till riksdagen i april i år. Under maj har propositionen behandlats i Kulturutskottet. Debatt och beslut i riksdagen planeras till den 7 juni. Enligt förslaget ska den nya lagen träda i kraft den 1 januari 2019.

 Regeringens förslag innebär bland annat införandet i Sverige av ett licenssystem för spelformer som tillhandahålls över internet. Licenssystemet ska öppnas för flera aktörer, även utländska. Punktskatt ska tas ut på licenspliktigt spel med 18 procent av skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetalningarna. Spel förbehållet allmännyttiga ändamål ska vara skattebefriat även i framtiden. Tanken är att aktörer som saknar licens ska stängas ute från marknaden med nya regler.

Bland förslagen märks lagregler för marknadsföring av spel. Licensinnehavare åläggs att skydda spelarna mot överdrivet spelande och ska kontrollera spelmönster för att upptäcka matchfixning. Dessutom skärps straffen för olovlig spelverksamhet och ett nytt brott ”Spelfuskbrott” introduceras. Spelfuskbrottet ska enligt förslaget i normalfallet straffas med fängelse upp till två år och straffmaximum är sex års fängelse för grovt brott.

En ny statlig spelmyndighet inrättas som ska överta Lotteriinspektionens roll. Den nya myndigheten kommer att besluta om licenser och utöva tillsyn över branschen, enligt förslaget.

En ny reglering föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Enligt förslaget ska ansökningar om licens kunna lämnas in efter den 1 augusti 2018. Kulturutskottets betänkande kommer att offentliggöras i slutet av maj. Ett tjugotal motioner har väckts under motionstiden. Riksdagens debatt och beslut planeras till den 7 juni.

(En omreglerad spelmarknad prop. 2017/18:220, Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU8)