Riksdagen beslutade att ändra mediegrundlagarna – arvsynden lagfästs

 In Nyheter

Den 30 maj godkände riksdagen regeringens flesta förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). De inskränkningar som regeringen hade föreslagit för publikationer och databaser med uppgifter om brottmålsdomar, blir dock föremål för förnyad utredning. Riksdagen var inte enig.

De beslutade ändringarna består bland annat av en ny bestämmelse för ansvarsbegränsning för utgivare för webbplatspubliceringar och utökade möjligheter till internationellt rättsligt bistånd på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Båda ändringarna har kritiserats under lagstiftningsarbetet.

Vidare införs nya delegationsbestämmelser i TF och YGL. Bestämmelserna öppnar för att i lag reglera dels viss uppgiftsskyldighet, såsom varningstexter och innehållsdeklarationer, på tryckta förpackningar och i digitala produkter, dels förbud mot vissa integritetskänsliga uppgiftssamlingar (se närmare i vår tidigare notis).

Vid konstitutionsutskottets beredning justerades vilka kategorier av integritetskänsliga uppgiftssamlingar som i framtiden ska falla utanför det grundlagsskyddade området. Dessa justeringar godtog riksdagen. Enligt riksdagen ska det införas ett undantag från grundlags­skyddet för uppgiftssam­lingar med information om bland annat etniskt ursprung, hälsa, politisk och religiös övertygelse samt genetiska och biometriska uppgifter. I det hänseendet instämde riksdagen i regeringens förslag. Däremot godtog riksdagen inte förslaget i propositionen att inskränka grundlagsskyddet för uppgiftssamlingar om begångna lagöverträdelser och fällande domar i brottmål (det s k LexBase-undantaget införs således inte).

Rättsdatabaser och liknande tjänster för information om brottmålsdomar kommer således att grundlagsskyddas enligt TF och YGL även fortsättningsvis. Riksdagen ställde sig bakom ett önskemål att regeringen fortsätter att utreda frågan om eventuella begränsningar av grundlagsskyddet.

Slutligen beslutade riksdagen att skjuta upp behandlingen av följdändringarna i lagen med föreskrifter på TF:s och YGL:s områden till nästa riksmöte, d v s efter valet i september i år.

Om den riksdag som sammanträder efter höstens val bekräftar besluten kommer grundlagsändringarna att gälla den 1 januari 2019.

(Proposition 2017/18:49, Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU16 – Ändrade mediegrundlagar)