Proposition om stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

 In Nyheter

I syfte att stärka konsumentskyddet har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om krav på efterföljande skriftlighet vid distansförsäljning.

Telefonförsäljning mot konsumenter används särskilt för telekom-, el-, försäkrings-, abonnemangs- och prenumerationstjänster, såsom tidningar och tidskrifter. I en nyligen presenterad proposition konstaterar regeringen att telefonförsäljning är utbrett sedan lång tid samtidigt som konsumentskyddet anses ha brister på detta område. I propositionen sägs att telefonförsäljning kan medföra problem genom att konsumenter fattar ogenomtänkta beslut i brist på tid vid pressade försäljningssituationer eller blir bundna av avtal utan att ha förstått avtalsinnehållet.

I propositionen föreslås att näringsidkare måste följa upp ett telefonsamtal med ett skriftligt anbud vilket i sin tur ska bekräftas skriftligen av konsumenten för att bindande avtal ska komma till stånd. Skriftlighetskravet kan uppfyllas även med digitala kommunikationsmedel, såsom e-post och SMS. Om produkter eller tjänster levereras utan en skriftlig bekräftelse från konsumenten är konsumenten inte betalningsskyldig.

I lagstiftningsarbetet föreslog TU Medier i Sverige och Sveriges Tidskrifter att telefonförsäljning av tidningar och tidskrifter skulle undantas från skriftlighetskraven. Organisationerna menade att för just dessa branscher är telefonförsäljning betydelsefull och fungerar väl. Regeringen anser dock att det vore problematiskt av konkurrensneutralitetsskäl att undanta tidningsförsäljning. Intresset av en enhetlig och tydlig reglering anses väga över. Propositionen avvisar således tanken att undanta försäljning av tidningar och tidskrifter från de nya skriftlighetskraven.

Propositionens lagförslag om skriftlighetskrav är avsett att införas i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och omfattar försäljning av alla slags produkter och tjänster som erbjuds konsumenter. Skriftlighetskraven är dock begränsade till situationer där en näringsidkare på eget initiativ kontaktar konsumenten i syfte att ingå ett avtal på distans.

De nya lagbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 september i år.

Prop 2017/18:129  Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning