Praxis: Google ska blockera sökträffar till mediesajt

 In Nyheter

Efter klagomål från privatpersoner förelade Datainspektionen Google LLC att blockera sökträffar till olika webbplatser som genererades vid sökning på klagandens personnamn. Efter att Google överklagat ett av föreläggandena har förvaltningsrätten i Stockholm fastställt att Google ska blockera möjligheterna till sökträffar till en artikel på en mediesajt utifrån ett visst personnamn.

Klagomålen och Datainspektionens förelägganden har sin bakgrund i EU-domstolens avgörande häromåret i det s k Google Spain-målet (C-131/12). I avgörandet fastslogs att en sökmotorleverantör, i enlighet med den dataskyddsrättsliga principen om rätten att bli glömd, i vissa fall ska ta bort sökträffar som genereras från en registrerads personnamn. Bedömningen om borttagande eller radering ska ske är beroende av en intresseavvägning mellan den registrerades intressen och intressen som hänför sig till sökmotorleverantören och allmänhetens intresse av information.

I sitt överklagande argumenterade Google för att föreläggandet bland annat stred mot personuppgiftslagens undantag för behandling för journalistiska ändamål, liksom mot yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud.

Förvaltningsrätten konstaterade att den aktuella sökträffen – som hänvisade till en artikeltext på Sydsvenskans webbplats om den registrerades eventuella inblandning i vissa ekonomiska oegentligheter för tiotalet år sedan – innefattade behandling som kränkte den registrerades integritet. Den registrerades rätt till skydd för sina personuppgifter och integritet ansågs väga tyngre än andra motstående intressen. Vidare fann förvaltningsrätten att grundlagarnas censurförbud inte utgjorde ett hinder för att upprätthålla föreläggandet. Google ålades därför att ta bort den aktuella sökträffen från sin söktjänst.

Förvaltningsrätten begränsade dock det ursprungliga föreläggandet på så sätt att Googles åtgärder endast ska avse sökningar som beordras från Sverige, inte förekommande sökningar från utlandet på aktuellt personnamn.

Domen har överklagats till kammarrätten.

(Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 2 maj 2018, mål nr 16590-17)