Överviktig man ansågs inte ha blivit diskriminerad

 In Nyheter

Fackförbundet Metall stämde staten och hävdade att Kriminalvården gjort sig skyldig till olovlig diskriminering av en man på grund av dennes fetma. Mannen hade nekats en plats på grundutbildningen för kriminalvårdare och en under utbildningsperioden garanterad anställning. Arbetsdomstolen ogillade talan.

Mannen hade under ett och ett halvt års tid haft flera tidsbegränsade anställningar som kriminalvårdare när han valde att söka till Kriminalvårdens nationella grundutbildning. Under utbildningen erhåller samtliga kursdeltagare en tidsbegränsad anställning. Vid ansökningstillfället vägde mannen 159 kg och led av fetma.

Mannen fick besked att han inte hade antagits till utbildningen. I anslutning till avslaget hade kriminalvårdschefen gjort ett uttalande om att hon inte trodde att mannen, på grund av sin övervikt, skulle klara av utbildningens mer fysiska delar. Mannen uppfattade också att han var välkommen tillbaka om han gick ner i vikt.

Det var ostridigt att tre av de sex personer som antogs till utbildningen var externa och, till skillnad från mannen, inte hade någon tidigare erfarenhet av kriminalvårdsarbete.

Tvisten rörde flera frågor, bland annat om staten felaktigt förmodat att mannens fetma innebar en funktionsnedsättning och om beslutet att neka mannen en av utbildningsplatserna hade samband med hans övervikt. Metall menade att mannen blivit diskriminerad i strid med diskrimineringslagens förbud mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning och yrkade diskrimineringsersättning.

Kriminalvården hävdade att det inte var mannens övervikt som fällt avgörandet om han skulle få en plats på utbildningen eller inte. Hans fetma hade inte heller förmodats innebära en funktionsnedsättning i lagens mening. Orsaken till att mannen inte antogs var istället hans bristande personliga lämplighet och att de elever som fick en plats hade varit bättre meriterade.

I sin bedömning fann Arbetsdomstolen att staten visat att var och en var de sex personer som slutligen antogs till utbildningen sammantaget var mer meriterade än mannen. Efter en bedömning av intervjuförfarandet och beslutsprocessen konstaterade domstolen även att Metall inte lyckats visa att det förelåg ett samband mellan mannens vikt och beslutet att neka honom plats på utbildningen.

 

Arbetsdomstolen mål nr A 21/17, dom nr 11/18