Ökade möjligheter att filma med drönare

 In Nyheter

Riksdagen: Sedan den 1 augusti behöver företag och privatpersoner inte längre Länsstyrelsens tillstånd enligt kameraövervakningslagen för att få filma från drönare. Myndigheter omfattas inte av det särskilda undantaget.

I ett avgörande från hösten 2016 fann Högsta förvaltningsdomstolen (se HFD 2016 ref. 71 I) att en kamera som monteras på en drönare (obemannad luftfarkost) är att anse som en sådan övervakningskamera som kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. En kamera som monteras på vindrutan i en bil (en s k dashcam) eller på ett cykelstyre ansågs dock inte tillståndspliktig (HFD 2016 ref. 71 II).

Efter HFD:s avgörande framfördes krav på en mer ändamålsenlig reglering och ökade möjligheter att använda drönartekniken inom exempelvis räddningsarbete, skogs- och jordbruk samt för journalistisk verksamhet. Regeringen konstaterade att den tidigare regleringen riskerade att hämma teknikutvecklingen och drabba samhällsviktiga verksamheter.

I och med att filmning från drönare av annan än myndighet undantas från kameraövervakningslagens tillämpningsområde kommer enskildas personliga integritet i dessa fall istället att skyddas av personuppgiftslagen (1998:204). Det blir då upp till den som filmar att, inför varje användning, göra ett eget övervägande huruvida filmningen kan vara kränkande för enskilda. Till faktorer som kan vägas in vid en sådan bedömning hör syftet med filmningen, alternativa lösningar som inte bygger på drönare, hur integritetskränkande filmandet är, omfattning och information till dem som riskerar att hamna på bild, hur länge uppgifterna sparas och hur många som har tillgång till materialet.

Undantagsbestämmelsen begränsas till att omfatta sådan kameraövervakning som sker när drönaren är i luften. Kameraövervakning som sker med hjälp av en drönare som är mer varaktigt placerad t ex på ett tak omfattas alltså inte av den nya regeln.

Det ska noteras att även om tillståndsplikten enligt kameraövervakningslagen har begränsats så kan andra typer av tillstånd fortfarande krävas; exempelvis från Transportstyrelsen vid bland annat kommersiell flygning och flygning i forskningssyfte eller från Lantmäteriet/Sjöfartsverket enligt lagen om skydd för geografisk information.

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU31
Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare, proposition 2016/17:182