Ökad rätt att använda onlinetjänster i hela EU

 In Nyheter

Under 2018 började EU:s portabilitetsförordning att gälla. Förordningen ökar svenska konsumenters tillgång till sina betaltjänster online vid tillfälliga vistelser i andra EU-länder. Några tillkommande kostnader får inte påföras konsumenterna.

 Förordningen gäller för vissa tjänster som tillhandahålls via internet på portabla enheter, som smartphones och surfplattor. Exempel på sådana tjänster är tv-sändningar, radio samt streaming- och nedladdningstjänster för bland annat film, musik, sport och spel. Dessutom ingår e-bokstjänster och tidningars webbplatser.

Företags skyldighet att göra innehåll tillgängligt förutsätter att fråga är om en betaltjänst. För leverantörer av gratistjänster är det frivilligt att inrätta sig efter reglerna. I det senare fallet behöver leverantören även meddela förekommande innehavare av upphovsrätt eller andra rättigheter om sitt beslut att tillhandahålla tjänsten i andra EU-länder.

En leverantör som är skyldig att tillhandahålla sin innehållstjänst runt om i EU ska se till att tjänsten har samma innehåll, funktioner samt är tillgänglig i samma antal enheter och användare som i hemlandet. Leverantören får inte heller vidta några åtgärder för att minska kvaliteten på innehållet när tjänsten tillhandahålls utomlands. Inte heller får leverantören debitera extra kostnader. Enligt en särskild bestämmelse anses tillhandhållandet till abonnenten i upphovsrättslig mening ske i hemlandet trots att överföringen tekniskt sett inte sker där.

Reglerna i förordningen tillämpas retroaktivt. Det betyder att reglerna gäller även för avtal som ingåtts innan förordningen trädde ikraft

(Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1128 av den 14 juni 2017 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden.)