Nyheter på varumärkesfronten

 In Nyheter

2015 års varumärkesutredning har presenterat sitt betänkande ”En känneteckensrättslig reform”, SOU 2016:79, som bland annat syftar till att genomföra EU:s nya varumärkesdirektiv. Flera av nyheterna rör reglerna för invändning.

I betänkandet föreslås att kravet på grafisk återgivning i varumärkeslagen (VmL) ska tas bort för att uppnå en mer teknikneutral reglering. Ett varumärke kommer kunna bestå av alla tecken som tydligt kan återges i varumärkesregistret.

Flera av de föreslagna förändringar som föreslås innebär att de svenska reglerna blir mer lika EU:s varumärkesförordning. Registreringsförfarandet i Sverige blir på flera sätt detsamma som för EU-varumärken. När en invändning har gjorts mot en registrering kan sökanden begära att invändaren lägger fram bevis om att dennes varumärke faktiskt används på det sätt som krävs. Om invändaren inte kan bevisa detta, kan invändningen inte leda till framgång. Däremot föreslås ingen liknande reglering om den äldre rättigheten utgörs av ett företagsnamn.

Dessutom föreslås att de absoluta hindren, som bristande särskiljningsförmåga, inte längre ska kunna åberopas i invändningsförfaranden. En invändare kommer därmed enbart kunna grunda sin talan på hindrande äldre rättigheter.

En förlikningsfrist införs under invändningsförfarandet hos Patent- och registreringsverket för att ge parterna möjlighet undersöka förutsättningarna att komma överens i ärendet.

Utredningen föreslår ingen ändring vad gäller PRV:s officialprövning. Svenska varumärkesansökningar ska alltså även i fortsättningen granskas mot äldre rättigheter innan registrering beviljas. När det gäller EU-varumärken sker ingen sådan prövning utan innehavare av äldre varumärken måste själva bevaka sin rätt och invända. Därmed kvarstår den stora skillnaden mellan registreringsförfarandena för nationella varumärken och EU-varumärken.

En annan nyhet i betänkandet är att ensamrätten föreslås omfatta transitering och liknande tullåtgärder, vilket skulle ge tullverket ökade möjligheter att ingripa mot varumärkesförfalskningar.

Utredningen föreslår att en ny lag om företagsnamn ska införas och ersätta den nuvarande firmalagen. Den nya lagen ska ha VmL som förebild.

Slutligen innehåller betänkandet även förslag om redaktionell översyn och språklig moderni-sering av de ovan nämnda lagarna samt av andra lagar som påverkas.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.