Nya regler om varumärken och ny lag om företagsnamn

 In Nyheter

Den 1 januari i år infördes flera viktiga ändringar i varumärkeslagen och i anslutande författningar. En ny lag om företagsnamn började gälla som ersätter firmalagen.

De nya reglerna i varumärkeslagen genomför EU:s nya varumärkesdirektiv (EU 2015/2436) och syftar till att modernisera och förenkla varumärkesrätten.

Bland de viktigaste förändringarna märks att kravet på grafisk återgivning avskaffas till förmån för en mer teknikneutral ordning som möjliggör registrering av nya märkestyper. Det innebär att det nu är lättare att registrera varumärken i form av exempelvis ljud- och multimediafiler liksom rörliga bilder.

En annan nyhet är att det ställs högre krav på användning av ett varumärke. En innehavare av ett varumärke kan vid en invändning, hävningsförfarande eller intrångstalan i vissa fall kräva att motparten bevisar att det äldre varumärke som anförs till grund för talan har använts.

Dessutom har skyddet för varumärken utvidgats till att omfatta varumärkesförfalskningar även i de fall varorna endast passerar Sverige utan att släppas ut på marknaden här, så kallad transitering. Tidigare krävdes att varorna importerades till Sverige för att det skulle kunna utgöra varumärkesintrång här i landet.

Vidare ändras tiderna för beräkning av varumärkens giltighetstid samt för ansökan om förnyelse.

Från årsskiftet gäller en ny lag om företagsnamn. Lagen ersätter 1974 års firmalag. Som namnet indikerar innehåller den nya lagen vissa begreppsmässiga moderniseringar, bland annat har ordet firma bytts ut till företagsnamn och bifirma ersätts av särskilt företagsnamn.

Den nya lagen har utformats med varumärkeslagen som förebild och innehåller enklare och mer överskådliga regler. Lagstiftarens förhoppning är att ändringarna ska göra det lättare för enskilda företagare och andra att förstå reglerna och tillämpa lagstiftningen samt medföra kostnadsbesparingar.

 

(Lag (2018:1652) om ändring i varumärkeslagen och lag (2018:1653) om företagsnamn.)