Ny parlamentarisk utredning om grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten

 In Nyheter

Den 14 juni 2018 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté för att utreda vissa frågor på tryck- och yttrandefrihetsområdet. Uppdraget går bland annat ut på att överväga om public service-företagens oberoende av politiska och kommersiella intressen är tillräckligt garanterat genom nuvarande grundlag och lag samt, vid behov, överväga om oberoendet kan stärkas.

Ett särskilt skäl för en översyn av public service-företagens oberoende anses följa av förslaget om ett nytt finansieringssystem för public service (prop. 2017/18:261). Den föreslagna ändringen innebär att nuvarande radio- och tv-avgift ska ersättas med en individuell public service-avgift, som i praktiken är en skatt. Public service-utbudet ska göras tillgängligt för så många som möjligt och även i onlinemiljö. Kommittén ska därför se över om det finns skäl att ändra yttrandefrihetsgrundlagen så att samma villkor som gäller för etersändningar, såsom opartiskhet och saklighet, ska kunna ställas på public service-program som publiceras på internet.

Vidare ska kommittén överväga om svensk lag uppfyller Europakonventionens krav på rätt till domstolsprövning avseende programinnehåll, såsom uppgifter som påstås utgöra förtalsbrott, som kan tas emot här i landet via satellitsändningar från utlandet (jfr Europadomstolens dom den 1 mars 2016, Arlewin mot Sverige som innebär att domstolsprövning ska kunna ske i Sverige i ett visst fall, trots att programmet sänts från utlandet). Vid behov ska kommittén även föreslå ändringar i grundlag eller annan lag för att Sverige ska uppfylla Europakonventionens krav.

Kommittén ska också utreda om det finns behov av ändringar i grundlag eller lag i syfte att möjliggöra ingripanden mot överträdelser av skyddslagens regler om fotograferingsförbud vid skyddsobjekt, även när anskaffning sker för publicering i grundlagsskyddade medier.

Behovet av att undanta förpackningar från tryckfrihetsförordningens tillämpningsområde, liksom förutsättningarna för en ordning där författaren av en ljudbok, utan en tryckt förlaga, ska vara primärt ansvarig för innehållet, ska också övervägas.

Kommittén ska därtill överväga om yttrandefrihetsgrundlagens s k webbsändningsregel har ett adekvat tillämpningsområde, med hänsyn till dagens tekniska utbud för inspelning av ljud och bild samt plattformar för webbsändningar.

Till kommitténs ordförande har utsetts justitierådet Henrik Jermsten. Uppdraget ska redovisas senast den 26 augusti 2020.

 

(Kommittédirektiv 2018:51 – Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område)