Ny dataskyddslag föreslås komplettera EU:s dataskyddsförordning

 In Nyheter

EU:s dataskyddsförordning – ofta även benämnd GDPR – ersätter den 25 maj i år den svenska personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningens syfte är att säkerställa en enhetlig skyddsnivå över hela unionen samt att undvika avvikelser som kan hindra den fria rörligheten av personuppgifter inom EU:s inre marknad.

Regeringen har lämnat en proposition med förslag till en ny dataskyddslag som ska komplettera dataskyddsförordningen i vissa avseenden. Bland annat föreslås att den svenska åldersgränsen sätts till 13 år, i stället för 16 år som anges i dataskyddsförordningen, för när barn själva ska kunna samtycka till behandling av personuppgifter när de använder sociala medier och informationstjänster.

I propositionen föreslås även att sanktionsavgifter inte bara ska kunna tas ut av företag, utan även av myndigheter som inte följer dataskyddsförordningen. Vidare föreslås att vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ändras. Genom den föreslagna dataskyddslagen utökas också tillämplighetsområdet för dataskyddsförordningen till att även gälla verksamhet som rör nationell säkerhet.

Dataskyddslagen föreslås påminna om att lagen och dataskyddsförordningen inte ska tillämpas i den utsträckning det strider mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Dataskyddslagen föreslås träda i kraft den 25 maj i år vid vilken tidpunkt personuppgiftslagen upphör att gälla.

Prop 2017/18:105Ny dataskyddslag