Lagförslag om utökad rätt för arbetsgivare att begära belastningsregisterkontroll

 In Nyheter

Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) föreslår ett utökat författningsstöd för vissa arbetsgivare att begära och ta del av utdrag ur belastningsregistret inför och under en anställning. Förslaget lämnas mot bakgrund av ett tidigare lagförslag om införande av ett generellt och skadeståndssanktionerat förbud för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att enskilda ska visa utdrag ur belastningsregistret i anställningsförhållanden.

Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som dömts eller på annat sätt lagförts för brott. Uppgifter i belastningsregistret omfattas i regel av absolut sekretess. Vissa arbetsgivare har dock genom lag rätt att ta del av uppgifter inför en eventuell anställning. En enskild har därtill rätt att själv begära utdrag ur belastningsregistret för egen del. Arbetsgivare som enligt författning inte har rätt att begära registerkontroll kan således uppmana arbetssökanden och arbetstagare att bistå med registerutdrag. Sådana utdrag ur belastningsregistret har ökat markant under senare år.

Det har funnits ett intresse att stävja utvecklingen med allt fler registerutdrag och att stärka den enskildes personliga integritet i det här hänseendet. En utredning (SOU 2014:48 – Registerutdrag i arbetslivet) föreslog häromåret ett generellt och skadeståndssanktionerat förbud för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att arbetstagare ska visa eller överlämna utdrag ur belastningsregistret. Med utgångspunkt i att ett sådant förbud kommer att genomföras har en annan utredning haft i uppdrag att utvärdera behovet av ett utökat författningsstöd för vissa arbetsgivare att få tillgång till uppgifter om enskilda ur belastningsregistret.

I utredningens betänkande föreslås införande av författningsstöd för belastningsregisterkontroller för Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning (såsom banker, värdepappersbolag och försäkringsbolag) samt vissa offentliga och enskilda aktörer inom vård- och omsorgssektorerna. I författning ska även regleras under vilka förutsättningar och vilka slags uppgifter ur belastningsregistret som får inhämtas samt under vilka former utdrag får hanteras av nämnda aktörer.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

(SOU 2019:19 – Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd)