Lagförslag om förbud mot fotografering och elektronisk utrustning i rättssalar

 In Nyheter

Regeringen föreslår att det ska vara förbjudet att fotografera in i rättssalar från platser utanför rättssalen. Vidare föreslås ett generellt krav på att åhörares elektroniska utrustning, som kan användas för att ta upp bild, ska vara avstängd och undanstoppad vid domstolsförhandlingar.

Enligt rättegångsbalken är det förbjudet att fotografera inne i rättssalar. Nu föreslår regeringen att förbudet utvidgas till att även omfatta fotografering som sker utanför rättssalen när fotograferingen riktas mot denna.

Enligt regeringen är syftet med det utökade fotoförbudet att förhindra ordningsstörningar i domstolar och att skydda enskildas personliga integritet. Sådana skäl är, enligt regeringen, godtagbara enligt både grundlag och Europakonventionen för att inskränka yttrande- och informationsfriheten. Vidare menar regeringen att den inskränkning av anskaffarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som förslaget innebär är ”förenlig” med mediegrundlagarna.

Det generella kravet på att åhörares elektroniska utrustning som kan användas för att ta upp bilder, såsom mobiltelefoner, ska vara avstängd och undanstoppad vid domstolsförhandlingar, kan sättas åt sidan efter rättens särskilda beslut. Sådana undantag förutsätts dock i regel gälla på samma sätt för alla åhörare.

Vid remissbehandlingen ifrågasatte medieföretag m fl om förbudet mot att använda viss elektronisk utrustning i rättssalar var förenligt med anskaffarfriheten. Regeringen tillbakavisar den farhågan och hävdar att begränsningen inte är särskilt inriktad mot anskaffande för publicering i grundlagsskyddade medier. Vidare framhålls att det kommer stå journalister fritt att anteckna vad som sägs samt att genom utrustning som enbart tar upp ljud dokumentera vad som sägs vid domstolsförhandlingar.

Den som bryter mot fotoförbudet kan ådra sig straffansvar och föreslås kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Det kan noteras att det gällande fotoförbudet saknar fängelse i straffskalan. Överträdelse av förbudet mot att använda viss elektronisk utrustning föreslås straffas med penningböter.

I syfte att domstolar ska uppfattas som trygga och säkra miljöer, föreslås i propositionen även nya bestämmelser som utökar möjligheterna att dels höra förhörspersoner genom videoteknik, dels avvisa störande eller hotfulla åhörare och parter från rättssalen eller domstolslokalen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

(Prop. 2018/19:81 Stärkt ordning och säkerhet i domstol)