JK betalar skadestånd när polisen spred bilder på en misstänkt person till pressen

 In Nyheter

För att söka allmänhetens hjälp med att identifiera en person misstänkt för kortbedrägerier överlämnade polisen bilder från övervakningskamera till ett massmedieföretag för publicering. Efter att bilderna publicerats avskrevs brottsmisstanken mot den person som förekom på bilderna. I beslut den 11 mars har Justitiekanslern (JK) tillerkänt den berörda personen 10 000 kronor i kränkningsersättning enligt personuppgiftslagen.

I en begäran ställd till staten begärde en person skadestånd med drygt 200 000 kronor fördelat på olika ersättningsposter. Grunden för begäran var att polisen lämnat ut bilder på henne ur en förundersökning för publicering hos ett massmedieföretag (VLT) utan att det funnits lagliga förutsättningar för det. JK har handlagt skadeståndskravet.

I JK:s beslut är antecknat att bakgrunden till polisens utlämnande av bilderna var att två personer förekom på övervakningsfilmer från en butik när de handlat respektive försökt att handla med en tredje persons bankkort. I syfte att få allmänhetens hjälp med att identifiera en av personerna på bilderna, överlämnade polisen bildmaterialet för publicering i ett webbsänt krimprogram och en tidning. I anslutning till publiceringarna avskrev polisen brottsmisstankarna mot den person som förekom i bildmaterialet. I beslutet är också antecknat att Riksdagens ombudsmän (JO) i beslut den 21 februari 2018 riktat kritik mot Polismyndigheten för åtgärden att lämna ut bilderna. Utlämnandet ansågs av JO stå i strid med bestämmelser i såväl offentlighets- och sekretesslagen som rättegångsbalken.

I beslutet konstaterar JK att en uppgift att någon är misstänkt för brott normalt är så känslig att den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. I vissa fall anses dock sekretessen inte hindra att en uppgift om brottsmisstanke lämnas ut om det är nödvändigt för att en myndighet ska kunna fullgöra sin verksamhet. Det senare undantaget kan under vissa förutsättningar motivera att polisen låter publicera övervakningsbilder på internet i syfte att identifiera en misstänkt person.

I det enskilda ärendet finner JK att polisens utlämnande av uppgifter om den berörda personen skett i strid med den vid tiden gällande personuppgiftslagen (48 §) samt att agerandet grundat skadeståndsskyldighet för staten. I fråga om ersättningens storlek fäster JK avseende vid att felaktigheterna avsett personuppgifter av särskilt känslig karaktär samt skett på sätt som typiskt sett kan få stora konsekvenser för den enskilde. Vid en samlad bedömning finner JK att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 10 000 kronor, liksom att det finns skäl att instämma i JO:s tidigare kritik mot polisens åtgärd att lämna ut bildmaterialet för publicering.

(JK:s beslut den 11 mars 2019, dnr 2277-18-4.3, och JO:s beslut den 21 februari 2018, dnr 3572-2016)