Hovrättsdom: Google behöver inte släcka ned sökträffar

 In Nyheter

En man verksam inom byggbranschen begärde att Google Sweden AB och Google Inc skulle ta bort sju i hans tycke kränkande och inaktuella länkar om honom ur Googles sökindex. Google-bolagen avvisade kraven och menade att länkarna berörde mannens yrkesliv samt att de var av intresse för allmänheten trots att de var några år gamla.

Mannen tog sin begäran vidare till domstol med hänvisning till EU-domstolens Costejadom från maj 2014 (mål C-131/1). Enligt EU-domstolen måste Google pröva varje begäran från personer inom EU individuellt när personer begär att sökresultat som anknyter till deras namn ska tas bort, enligt den så kallade rätten att bli glömd.

Enligt tingsrättens bedömning, som utgick från bland annat Costejadomen och EU:s dataskyddsdirektiv, var Google Inc, inte Google Sweden AB, att anse som personuppgiftsansvarigt för behandlingen i sökmotorerna eftersom aktuella servrar inte finns inom EU. Talan mot Google Sweden AB ogillades redan på denna grund.

Tingsrätten kom även till slutsatsen att Googles och allmänhetens intresse av att sprida och ta del av informationen i samtliga länkar vägde tyngre än mannens skydd för sitt privatliv i detta fall. Googles tillhandahållande av länkarna ansågs därför inte utgöra en otillåten behandling av personuppgifter, varför även talan mot Google Inc ogillades.

Efter mannens överklagande har Svea hovrätt nu fastställt tingsrättens dom.

(Svea hovrätts dom den 5 maj 2017 i mål T 4721-16)