Högsta domstolen: Skador efter skogsbrand kan ersättas som skada i följd av trafik

 In Nyheter

Sommaren 2014 utbröt mycket omfattande skogsbränder i Västmanland. En markägare har gjort gällande att bränderna orsakades av gnistbildning från ett arbetsfordon som befann sig i markerna. Markägaren begärde ersättning för värdeminskning av fastigheten enligt trafikskadelagen. Högsta domstolen har nu bekräftat att skadorna ska ersättas enligt trafikskadelagen såsom skada som uppkommit i följd av trafik. 

En markägare (Bergvik Skog Väst AB) väckte talan mot Länsförsäkringar vid Gävle tingsrätt om att försäkringsbolaget ska förpliktas utge 8,5 miljoner kronor som trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen (1675:1410) avseende sakskada bestående av värdeminskning för markägarens fastighet genom skogsbränder. Markägaren gjorde gällande att skadan uppkommit i följd av trafik genom gnistbildning från ett arbetsfordon som användes för markberedningsarbeten i skogsområdet.

Försäkringsbolaget godtog att arbetsfordonet orsakat bränderna, men bestred ersättningskravet eftersom fordonet vid tillfället inte var i trafik i trafikskadelagens mening. Vidare förklarade försäkringsbolaget att de sammanlagda ersättningskraven under fordonets trafikförsäkring uppgick till åtminstone 412 miljoner kronor. Med tillämpning av den s k hissen (56 kap 3 § rättegångsbalken) hänsköt tingsrätten frågan om skadan uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i trafikskadelagens mening till Högsta domstolen.

I sitt beslut påminner Högsta domstolen om att begreppet skada i följd av trafik givits en vidsträckt innebörd i rättspraxis till skadelidandes fördel. Begreppet innefattar, enligt Högsta domstolen, inte någon begränsning till att ett fordon, vid skadetillfället, ska ha framförts på allmän väg eller annan särskilt inrättad väg, utan fordonet kan lika gärna ha befunnit sig på en arbetsplats i skogen eller på åkern. Det aktuella fordonet ansågs också ha använts på ett normalt sätt och för sitt ändamål vid skadetillfället. Högsta domstolen anser därför att markägarens skada har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon och att skadan är ersättningsgill.

Handläggningen av målets återstående frågor fortsätter nu i tingsrätten.

(Högsta domstolens beslut den 26 februari 2019, mål nr Ö 1825-18)