HD om den upphovsrättsliga gränsdragningen mellan bearbetning och nyskapelse

 In Nyheter

Högsta domstolen har i en dom tagit ställning till om en konstnär gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång genom att, utan tillstånd från fotografen, använda ett massmedialt välkänt fotografi av Christer Petterson som förlaga till en oljemålning. HD fann att målningen, som döpts till Svenska Syndabockar, inte utgjorde något intrång eftersom den ansågs utgöra ett nytt och självständigt verk i förhållande till fotografiet.

Oljemålningen ansågs ge uttryck för en annan mening än det verk, fotografiet, som hade använts som förlaga. HD underströk att bedömningen ska ske utifrån den subjektiva uppfattning som kan antas delas av verkets betraktare. Vid en sådan bedömning märks, enligt HD, att personporträttet inte är det centrala i målningen, utan att det är tavlans komposition som tar över och därigenom framträder även en kommentar över samhället och tiden.

Sammantaget finner Högsta domstolen att det rör sig om en sådan omvandling av det fotografiska verket, att det skapats ett nytt och självständigt verk som uttrycker konstnärens individualitet.

(Högsta domstolens dom den 21 februari 2017 i mål nr T 1963-15)