HD beviljar prövningstillstånd i målet mellan Girjas sameby och Staten

 In Nyheter

Hovrätten ändrade tingsrättens dom eftersom de ansåg att Girjas sameby hade bättre rätt till småviltjakt och fiske på sina året-runt-marker. Dock handlade det inte om en ensamrätt, för till skillnad från tingsrätten avslog hovrätten samebyns yrkande om att de utan statens samtycke skulle få bestämmanderätt över all småviltjakt- och fiske.

Staten, i egenskap av fastighetsägare över nämnda område, får heller inte enligt hovrättens dom utöva någon bestämmanderätt. Däremot fann domstolen att reglerna om länsstyrelsens hantering av upplåtelse till andra, inte stred mot grundlagen. Samråd mellan Länsstyrelsen och samebyn skall därför gälla i denna fråga, även om Girjas sameby ansågs ha bättre rätt till jakt och fiske. Hur domen skall hanteras rent praktiskt, öppnar upp för en hel del oklarheter.

Båda parter överklagade till Högsta domstolen, som nu meddelat prövningstillstånd i målet.

Peter Danowsky har sedan talan väcktes 2010 varit ombud för Girjas sameby.

 

(Högsta domstolens mål nr T 853-18)