Generaladvokaten: Domstol kan ålägga Facebook att radera olagligt innehåll

 In Nyheter

EU-domstolens generaladvokat Szpunar anger i ett förslag till avgörande den 4 juni 2019 att E-handelsdirektivet inte hindrar en domstol att förelägga Facebook att radera kommentarer identiska med uppgifter som domstol bedömt olagliga. Direktivets förbud mot att ålägga en tjänsteleverantör som tillhandahåller en informationssamhällets tjänst, såsom Facebook, att övervaka den information som överförs eller lagras är inte tillämpligt, enligt generaladvokaten. Ett föreläggande att radera kommentarer kan även utsträckas till att avse kommentarer med motsvarande innehåll om de härrör från samma användare, enligt domsförslaget.

 En Facebookanvändare hade på Facebook postat en länk till en nyhetsartikel om det österrikiska politiska partiet die Grünen (”De gröna”). I samma postning skrev användaren nedsättande kommentarer om den politiker som var omnämnd i artikeln och vars bild återgavs i ett miniatyrformat som länken till artikeln genererade.

Politikern begärde att Facebook skulle ta bort kommentarerna i fråga. När så inte skedde vände hon sig till österrikisk domstol med begäran att domstolen skulle förelägga Facebook att ta bort och stoppa spridningen av de nedsättande kommentarerna om henne liksom liknande kommentarer. Domstolen utfärdade föreläggandet vilket sedermera ledde till att Facebook stoppade åtkomsten till det ursprungliga inlägget, men endast för användare i Österrike.

Målet hänsköts till högsta domstolen i Österrike som begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen för vägledning huruvida ett föreläggande om radering av vissa uppgifter (i) kan ske globalt och inte bara i den berörda medlemsstaten samt (ii) måste begränsas till uppgifter identiska med den ursprungliga eller om de kan avse även uppgifter med motsvarande innehåll. Domstolen bad EU-domstolen tolka E-handelsdirektivet (direktiv 2000/31/EG) i denna kontext.

I sitt förslag till avgörande prövade generaladvokat Szpunar dels frågan om föreläggandets innehåll och dels dess geografiska räckvidd.

  1. Föreläggandets innehåll
  • Identiska uppgifter postade av samma användare och andra användare

Generaladvokaten konstaterar att E-handelsdirektivet inte hindrar att den som tillhandahåller ett socialt nätverk föreläggs att radera alla uppgifter som är identiska med de uppgifter som domstolen bedömt otillåtna – oavsett om kommentaren härrör från samma användare eller från en annan användare.

Enligt generaladvokaten representerar en sådan ordning en rimlig avvägning mellan de grundläggande rättigheter som berörs, nämligen rätten till privatliv och personlighetsskydd å ena sidan och närings- och yttrandefrihet å andra sidan.

För det första kan den som tillhandahåller ett socialt nätverk utan större svårigheter – med hjälp av enkla tekniska lösningar – söka reda på identiska uppgifter utan att för den sakens skull i E-handelsdirektivets mening övervaka all information som tillhandahålls på plattformen. För det andra är sådana åtgärder – med hänsyn till hur snabbt och enkelt uppgifter sprids på nätet – en nödvändighet för att värna om rätten till privatliv och personlighetsskyddet.

  • Likvärdiga uppgifter postade av samma användare och andra användare

Inom ramen för ett föreläggande kan, enligt generaladvokaten, den som tillhandahåller ett socialt nätverk även åläggas att ta bort uppgifter som motsvarar de uppgifter som redan bedömts otillåtna, förutsatt att uppgifterna härrör från samma användare som den ursprungliga uppgiften.

En skyldighet att söka reda på motsvarande uppgifter som härrör från en annan användare tillgodoser däremot, enligt generaladvokaten, inte en rimlig avvägning mellan de rättigheter som berörs, dels eftersom sökandet efter sådana uppgifter skulle kräva betydande ekonomiska resurser, dels eftersom införandet av sådana åtgärder skulle innebära censur och begränsningar av yttrandefriheten.

  1. Förläggandets geografiska omfattning

Vidare konstaterar generaladvokaten att varken E-handelsdirektivet eller andra EU-rättsliga bestämmelser utgör hinder mot att en tjänsteleverantör föreläggs att göra information oåtkomlig för användare i hela världen. Eftersom det aktuella målet rör frågan om ärekränkning – ett område som inte är harmoniserat inom EU – är det upp till den nationella domstolen att bedöma om en sådan åtgärd har stöd i den (icke harmoniserade) internationella rätten.

Generaladvokatens förslag till avgörande är endast rådgivande. Det återstår att se om EU-domstolen delar generaladvokatens bedömning av frågorna i målet.

(Generaladvokatens förslag till avgörande den 4 juni 2019 i mål mellan Eva Glawischnig-Piesczek mot Facebook Ireland Limited, mål nr C-18/18)