Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen och ett nytt gemensamt medieetiskt system

 In Nyheter

I augusti 2019 presenterade AV-utredningen förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Ändringsförslagen innebär bland annat att ökat ansvar för leverantörer av videodelningsplattformar, nya regler om annonsutrymme i tv, nya krav för viss ”beställradio” (podcasts) samt att det öppnas möjlighet för tillskapandet av ett nytt gemensamt medieetiskt system.

I juni 2018 tillsattes AV-utredningen för att analysera om det krävs ändringar i svensk lag för att möta kraven i EU:s direktiv (EU) 2018/1808 av den 14 november 2018 om ändring i det s k AV-direktivet. Utredningen har nu redovisat sina slutsatser och föreslår bland annat följande.

Nya bestämmelser för videodelningsplattformar
I radio- och tv-lagen införs ett nytt kapitel som reglerar skyldigheter för leverantörer av videodelningsplattformar. Leverantörerna åläggs skyldighet att bland annat vidta lämpliga åtgärder för att skydda dels barn från ingående våldsskildringar och pornografiska bilder, dels allmänheten från innehåll som utgör olaga hot och hets mot folkgrupp. Videodelningsplattformarna ska även iaktta regler om annonser, sponsring och produktplacering.

Tillåten tid för annonser
Reglerna om högsta tillåtna tid för annonser i tv-sändningar föreslås ändras från att annonser får utgöra högst 20 procent av tiden varje timme till att de ska få sändas under högst 20 procent av tiden mellan kl 06.00 – 18.00 respektive kl 18.00 – 24.00.

Information om s k skadligt innehåll
Den som sänder tv-program som innehåller verklighetstrogna våldsskildringar eller pornografiska bilder ska vara skyldig att lämna information som både beskriver innehållet och varnar för dess potentiella skada. Bestämmelserna skulle skilja sig från nuvarande ordning vilka enbart kräver att program med nämnt innehåll ska föregås av en varning.

Viss beställradio lagregleras
Beställradio, d v s i praktiken poddar i ljudformat, som tillhandahålls av public service-bolagen inordnas under radio- och tv-lagen genom att lagens grundläggande regler, såsom demokratibestämmelsen och förbudet mot otillbörligt gynnande, ska gälla för sådan verksamhet.

Nya skyldigheter för beställ-tv
Skyldigheterna för den som tillhandahåller beställ-tv via tråd, i praktiken via internet, utökas till att även omfatta tillgänglighetskrav för personer med funktionsnedsättningar och att främja innehåll av europeiskt ursprung.

Sam- och självreglering
Utredningen lämnar också förslag inom områdena för s k samreglering och självreglering. Det förra området avser vissa särskilt utpekade sakområden, såsom riktlinjer för videodelningsplattformar och information om skadligt innehåll. Frågan om utvecklandet av standarder och praxis ska kunna överlämnas till branschaktörer. Verksamheten ska dock ske i samarbete med – samt under tillsyn av – den statliga Granskningsnämnden.

I fråga om självreglering föreslås att programföretag inom radio och tv tillsammans med tidningsföretagen ska kunna etablera ett nytt och gemensamt medieetiskt system. Det nya medieetiska systemet förutsätts förverkligas i enlighet med ett förslag från Utgivarna med flera branschorganisationer. Systemet avser att innefatta organen Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas etiknämnd. Programföretagens möjlighet att ansluta sig till det nya systemet föreslås förverkligas genom att staten, i de sändningstillstånd som kommer att meddelas under 2020, avstår sin rätt enligt radio- och tv-lagen att införa villkor om att företagen i sina verksamheter ska respektera enskildas privatliv. Sådana åtaganden ska i stället följa av de etiska regler som ska gälla inom det medieetiska systemet.

Ändringarna i radio- och tv-lagen föreslås träda i kraft den 19 september 2020.

(SOU 2019:39 – En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet)