Förslag om ny kamerabevakningslag

 In Nyheter

Regeringen har lämnat en proposition med förslag om en ny kamerabevakningslag vilken ska ersätta den nuvarande kameraövervakningslagen (2013:460). Den nya lagen avser att undanta viss kamerabevakning från tillståndsplikt, förbättra möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda kamerabevakning samt samtidigt stärka skyddet för den personliga integriteten.

Enligt den nya kamerabevakningslagen ska viss bevakning undantas från tillståndsplikt, såsom bevakning av butiker, köpcentrum, medieredaktioner och lokaler som brukas av religiösa samfund. Även bevakning inom jakt samt skogs- och jordbruk ska kunna ske utan tillstånd.

Tillståndskrav för kamerabevakning föreslås framöver bara behövas för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse, inom t ex skola och utbildning, sjukvård samt kollektivtrafik. I syfte att främja brottsbekämpning och att öka tryggheten ska det även bli lättare att få tillstånd för kamerabevakning på offentliga platser. Polis ska dessutom förbehållas möjlighet till tillfällig kamerabevakning utan tillstånd under vissa förutsättningar.

Den nya lagen anpassas till EU:s dataskyddslagstiftning (GDPR). Integritetsskyddet vid kamerabevakning på arbetsplatser förstärks genom att reglerna sammankopplas med förhandlingsskyldighet enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Den nya kamerabevakningslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti i år.

(Prop 2017/18:231, Ny kamerabevakningslag )