Förslag om ökat rehabiliteringsansvar

 In Nyheter

En tidig bedömning av rehabiliteringsbehovet och tidiga rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen är, enligt en promemoria från Socialdepartementet, centrala faktorer för att påskynda återgången i arbete för den som är sjukskriven. Mot den bakgrunden föreslås att det införs en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete senast då arbetstagaren varit sjukskriven i 30 dagar.

Sjukfrånvaron i Sverige har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Fler sjukskrivs och sjukskrivningarna pågår längre än tidigare. Den arbetsgrupp som står bakom förslaget har haft regeringens uppdrag att se över hur individens rehabilitering kan stärkas inom ramen för den s k rehabiliteringskedjan.

Enligt förslaget ska arbetsgivaren, om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar, senast den dag som medarbetaren har varit frånvarande pga sjukdom i 30 dagar upprätta en plan för återgång i arbete. Undantag gäller om det av medarbetarens hälsotillstånd klart framgår att hon eller han inte kan återgå i arbete. Planen ska ”i den utsträckning som det är möjligt” upprättas i samråd med medarbetaren.

I planen bör, enligt förslaget, ingå att arbetsgivaren vidtar anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivaren får också ett ansvar för att se till att planen följs. Det utökade ansvaret för arbetsgivaren kombineras med utökade möjligheter till ekonomiskt rehabiliteringsstöd.

Det är, enligt utredningen, önskvärt att tydliggöra vad som åligger en arbetsgivare när en medarbetare blir sjukskriven. Många, framför allt mindre, arbetsgivare uppges anse att omfattningen av rehabiliteringsansvaret är oklart. Det finns också, menar utredningen, felaktiga uppfattningar både bland arbetsgivare och bland arbetstagare om att Försäkringskassan skulle ha ett större ansvar för rehabilitering än vad som följer av lag.

Arbetsgivaren kan ha behov av expertstöd både i framtagandet och i genomförandet av planen. Stödet kan bestå av företagshälsovård, rehabiliteringsförsäkringar m.m. Det är enligt förslaget en stor fördel om arbetsgivaren har tillgång till en särskild funktion – en s k rehabiliteringsledare – som har till uppgift att stödja chefen och den anställde under rehabiliteringsprocessen.

Det utökade rehabiliteringsansvaret föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Förslaget har nyligen varit ute på remiss och svaren behandlas f n av Socialdepartementet.

(Ds 2017:9 – Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete)