Förslag om nytt upphovsrättsdirektiv – publisher’s rights m m

 In Nyheter

Den 12 september röstade EU-parlamentet ja till förslaget om ett nytt upphovsrättsdirektiv. Till nyheterna hör införande av en särskild rätt till presspublikationer på internet – s k publisher’s rights – och ett ökat ansvar för tjänsteleverantörer på internet att hindra spridning av material i former som utgör intrång.

Enligt förslaget till nytt direktiv ska utgivare av presspublikationer, t ex dagstidningar och nyhetssajter, tillerkännas motsvarande rättigheter till sitt digitala material som exempelvis konstnärer och artister redan har till sina alster enligt upphovsrättslagstiftningen. I praktiken innebär den nya rättigheten att sociala medier-plattformar och andra sajter som möjliggör delning av material från t ex dagstidningar ska betala licensavgifter till mediehusen för länkat material som de själva publicerar eller låter andra publicera på sina plattformar. Den nya rättigheten avser således att tillförsäkra de traditionella mediehusen viss ersättning när t ex rubriker, artiklar, skärmdumpar eller ingresser kopplat till deras material delas på internet.

Förslaget till upphovsrättsdirektiv föreskriver också en skyldighet för tjänsteleverantörer av sådana sociala medier, digitala handelsplatser och sökmotorer som möjliggör storskalig uppladdning och spridning av alster, att samarbeta med rättighetshavare. Samarbetet ska syfta till att tjänsteleverantörer sluter licensavtal med rättighetshavare för användning av deras alster på plattformarna. Om rättighetshavare väljer att inte sluta licensavtal ska tjänsteleverantörerna medverka till att hindra vidare tillgång till alstret genom leverantörernas plattformar.

Det nya direktivet träder i kraft efter godkännande av medlemsstaterna genom beslut i Rådet, vilket för närvarande är planerat att ske i slutet av året. Därefter har medlemsstaterna ett år på sig att tillse att direktivets bestämmelser blir gällande i nationell lagstiftning.

 

(Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden)