Förslag om halverat kapitalkrav för aktiebolag

 In Nyheter

Den 28 november förväntas riksdagen ta ställning till ett lagförslag om att reducera kapitalkravet för privata aktiebolag – från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Propositionen är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Om förslaget vinner bifall förväntas de nya reglerna träda i kraft vid årsskiftet.

De sänkta finansieringskraven motiveras väsentligen av behoven hos mindre kapitalintensiva tjänsteföretag. Dessutom anses kapitalkravets borgenärsskyddande funktion inte lika framträdande som tidigare eftersom nutida bolagsfinansiering sker på annat vis än genom grundkapitalet. I propositionen avisas tanken att, i likhet med många andra europeiska länder, helt slopa kapitalkravet eftersom reglerna ändå antas minska förekomsten av oseriösa bolagsbildningar.

Prop 2019/20:21, Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag