Arbetsrätt

Står ni inför förändringar?

Hur ska man som arbetsgivare agera när man misstänker att en medarbetare beter sig illojalt eller brottsligt? Hur går man bäst tillväga vid nedskärningar och omorganisationer? Hur kan ett incitamentsprogram se ut?

Vår arbetsrättsliga rådgivning förenklar för både arbetsgivare och enskilda personer i ledande befattning. Vi biträder i samband med anställningar, uppsägningar och avsked, omstruktureringar, övergång av verksamhet, fackliga förhandlingar, villkorsförändringar med mera.

Vi har också över 20 års erfarenhet av löpande arbetsrättsliga frågor och tvister om bland annat arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen, integritetsfrågor, semester och övriga ledighetslagar, diskriminering, bonus- och avgångsavtal, tystnadsplikt, illojal konkurrens och angrepp på företagshemligheter. När en tvist inte går att lösa genom förhandlingar biträder vi som ombud i domstol eller skiljenämnd.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA VÅRA EXPERTER INOM ALLMÄN ARBETSRÄTT