EU har beslutat om ett nytt upphovsrättsdirektiv

 In Nyheter

Den 15 april 2019 antogs EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Till nyheterna hör bland annat en särskild rätt till presspublikationer på internet och ett ökat ansvar för tjänsteleverantörer att hindra spridning av intrångsgörande material.

Enligt det nya direktivet ska utgivare av presspublikationer, t ex dagstidningar och nyhetssajter, tillerkännas motsvarande rättigheter till sitt digitala material vid onlineanvändning som exempelvis konstnärer och musiker redan har till sina alster enligt upphovsrättslagstiftningen. Den nya rättigheten syftar till att tjänsteleverantörer, såsom tillhandahållare av sociala medier-plattformar och andra sajter som möjliggör delning av material på internet, ska betala licensavgifter till dagstidningar med flera för länkat material som tjänsteleverantörerna anses publicera eller låter andra publicera på sina plattformar. De nya reglerna ska inte gälla för hyperlänkar till skyddat material eller för ”mycket korta utdrag” ur en presspublikation.

Direktivet föreskriver också att tjänsteleverantörerna själva ska anses förfoga över upphovsrättsskyddat material när materialet laddas upp av enskilda användare av tjänsten. Tjänsteleverantörerna kommer därför behöva träffa licensavtal med rättighetshavare. Om tjänsteleverantören inte har träffat licensavtal och inte heller på begäran tar bort intrångsgörande material, kommer rättighetshavare kunna väcka talan om upphovsrättsintrång direkt mot tjänsteleverantören.

De nya reglerna ska ha genomförts i svensk rätt senast under våren 2021.

(Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) finns f n endast tillgänglig i en preliminär utgåva)