Dagshändelseregeln tolkas av PMÖD

 In Nyheter

Inför valet av Ebba Busch Thor som ny partiledare för Kristdemokraterna våren 2015 publicerade Dagens Nyheter bilder på henne och Sara Skyttedal under en resa i Israel år 2009. DN hade hämtat bilderna från Sara Skyttedals profilsida på Facebook. Sara Skyttedal förde talan mot Dagens Nyheter och yrkade att tidningen skulle utge ersättning för användningen av bilderna. Patent- och marknadsöverdomstolen har nu ogillat hennes talan.

Enligt Sara Skyttedal hade Dagens Nyheter begått upphovsrättsintrång genom att använda bilderna utan lov. Hon menade att bilderna hade tagits under en privat resa och enbart delats med hennes vänner på Facebook.

Dagens Nyheter bestred talan med hänsyn till undantaget för nyhetsrapportering i upphovsrättslagen. Enligt undantaget får offentliggjorda fotografier återges i en tidning eller tidskrift i samband med redogörelse för en dagshändelse, om inte fotografierna skapades för att återges i en sådan publikation.

Patent- och marknadsdomstolen fann att Sara Skyttedal hade offentliggjort bilderna och att Dagens Nyheters publicering hade skett i samband med redogörelse för en dagshändelse. Domstolen menade däremot att endast fyra av bilderna, föreställande Ebba Busch Thor vid ett militärfordon och iförd en t-shirt, Sara Skyttedal i ett militärfordon och en varningsskylt för minor, fick återges av DN. Patent- och marknadsdomstolen biföll därför Sara Skyttedals talan avseende de övriga sex fotografierna.

Båda parter överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen. Domstolen konstaterade att Sara Skyttedal hade offentliggjort fotografierna när hon lade upp dem på Facebook så att de blev tillgängliga för var och en med ett Facebook-konto. Vidare fann domstolen att Dagens Nyheters publicering på dn.se och tidningens twitter-konto redogjorde för en dagshändelse eftersom Ebba Busch Thor förekom som möjlig partiledarkandidat för Kristdemokraterna vid den aktuella tiden och resan till Israel inte hade rapporterats i media tidigare. Domstolen fäste också vikt vid att det mot bakgrund av den pågående Mellanösternkonflikten fanns ett informationsintresse för att en möjlig partiledare förekom på fotografi vid ett militärfordon i Israel. Domstolen bedömde slutligen att det var motiverat för DN att redogöra för samtliga tio bilder, eftersom de återgavs tillsammans med bilderna med Ebba Busch Thor och avsåg samma resa. Domstolen fäste också vikt vid att det var fråga om ett förhållandevis begränsat antal fotografier.

Patent- och marknadsöverdomstolen avslog följaktligen hela Sara Skyttedals talan. Sammantaget fann domstolen att DN hade rätt att utan samtycke från Sara Skyttedal återge de tio fotografierna från hennes Facebook-sida.

Dagens Nyheter biträddes av Danowsky & Partners Advokatbyrå.

(Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 5 oktober 2018 i mål nr PMT 722-17)