Bredbandsbolaget tvingas blockera kundernas tillgång till piratsajter

 In Nyheter

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har i en unik dom ålagt Bredbandsbolaget att blockera sina kunders tillgång till internettjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer. Domstolen finner åtgärden motiverad efter att ha konstaterat att innehållet på dessa sajter i princip uteslutande består av upphovsrättsligt skyddat material som tillgängliggjorts olovligen.

Universal, Sony och SF tillsammans med ytterligare rättighetshavare inom film och musik väckte talan mot Bredbandsbolaget och gjorde gällande att bolaget, genom att ge sina kunder tillgång till tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer, gör sig skyldigt till medverkan till upphovsrättsintrång. Internetleverantören borde, enligt film- och musikbolagen, vidta tekniska blockeringsåtgärder för att hindra abonnenternas tillgång till tjänsterna via vissa specifika webbadresser. Bredbandsbolaget, å sin sida, bestred talan och menade att enbart tillhandahållandet av en internetuppkoppling inte kan medföra ett ansvar för upphovsrättsintrång.

PMÖD konstaterar inledningsvis att det av EU-domstolens praxis följer att ett förbudsföreläggande kan riktas mot en internetleverantör vars tjänster utnyttjas till att begå upphovsrättsintrång. Det gäller även om leverantören endast tillhandahåller internetanslutningen. Den svenska upphovsrättslagen ska tolkas i ljuset av EU-rätten.

En förutsättning för ett vitesförbud är att åtgärden är proportionerlig i det aktuella fallet. I den bedömningen ska rättighetshavarnas intresse av skydd för sitt material vägas mot Bredbandsbolagets intresse av att bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet inte försämras. Med hänsyn till att åtgärden inte ansågs påverka ”själva kärnan” i Bredbandsbolagets verksamhet samt att kostnaderna för blockeringsåtgärden ansågs hanterbara, fann PMÖD att fråga inte var om någon oproportionerlig inskränkning av näringsfriheten. Inte heller inskränkningen i informationsfriheten för Bredbandsbolagets abonnenter ansågs som oproportionerlig mot bakgrund av att det material som tillhandahålls av The Pirate Bay och Swefilmer ”i princip uteslutande är upphovsrättsligt skyddat” och ”har tillgängliggjorts olovligen”.

Inom ramen för proportionalitetsbedömningen uppkom även frågan om ett föreläggande kunde anses effektivt och ändamålsenligt mot bakgrund av att de webbadresser som används för The Pirate Bay och Swefilmer kontinuerligt ändras. I den delen fann domstolen att det inte krävs att föreläggandet ska leda till att intrången helt upphör, det räcker att åtgärden försvårar tillgången till det skyddade materialet.

Föreläggandet mot Bredbandsbolaget att genom tekniska blockeringsåtgärder hindra abonnenternas tillgång till The Pirate Bay och Swefilmer förenades med vite om 500 000 kronor och gäller under tre år framöver.

Domen är den första i sitt slag i Sverige och går inte att överklaga.

(Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 13 februari 2017 i mål nr PMT 11706-15)