Booking.com får rätt – PMÖD slår fast att aktörens s k snäva paritetsvillkor inte är konkurrensbegränsande

 In Nyheter

På Bookings hemsida kan en konsument söka, jämföra och boka hotellrum till samma eller bättre villkor än vad hotellen får erbjuda på sina egna sajter. Skälet är det standardavtal om vertikal pris- och villkorsparitet som Booking ingått med hotellen, d v s villkor om att hotellen ska ge Booking samma eller bättre pris och villkor för samma rum som görs tillgängliga av hotellen på dess egna sajter.

Hösten 2016 stämde hotellens branschorganisation Visita hotellbokningssajten Booking (Booking.com B.V och Bookingdotcom Sverige AB) då de menade att villkoren i Bookings standardavtal stred mot konkurrenslagen, eftersom de förbjöd hotellen att på sina egna sajter erbjuda lägre pris och bättre villkor för hotellrum än vad som gjordes tillgängligt via Booking. Patent- och marknadsdomstolen hade att ta ställning till om Visita hade visat att avtalsvillkoren hade ett konkurrensbegränsande syfte eller resultat och därmed var förbjudna enligt 2 kap 1 § konkurrenslagen eller artikel 101.1 FEUF.

Enligt Visita innebar villkoren dels att priskonkurrensen mellan olika online-resebyråer hämmades, dels att hotellens kommersiella handlingsfrihet begränsades avseende prissättning av hotellrum vilket i längden innebar ett tryck uppåt för dessa priser.

Enligt Booking var villkoren inte konkurrensbegränsande utan istället nödvändiga för att bland annat undvika att hotellen åkte snålskjuts på Bookings investeringar och för att Booking skulle kunna säkerställa att tjänsten var ett tillförlitligt verktyg för prisjämförelse av hotellrum.

Patent- och marknadsdomstolen ansåg att de snäva paritetsvillkoren försämrade

priskonkurrensen både på den marknad där online-resebyråer är verksamma och, dessutom, på den separata marknad där hotellen verkar. Domstolen fann därmed att villkoren ledde till ett potentiellt konkurrensbegränsande resultat, jämfört med den situation som skulle råda utan paritetsvillkor. Domstolen biföll således Visitas yrkande att Booking bland annat skulle åläggas att upphöra att tillämpa villkoren.

Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen fann Patent- och marknadsöverdomstolen att Visita inte hade visat att avtalsvillkoren begränsar konkurrensen, vare sig mellan online-resebyråer eller mellan hotell. Därmed ansågs de omtvistade villkoren inte utgöra en förbjuden konkurrensbegränsning. En domare var skiljaktig och ansåg att konkurrensen mellan hotellen begränsas.

(Patent- och marknadsöverdomstolen dom den 9 maj 2019, mål nr PMT 7779-18)