Arbetsrättsliga minimivillkor vid upphandling

 In Nyheter

Riksdagen har sagt ja till regeringens justerade förslag om arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Vid upphandlingsförfaranden som inleds efter den 1 juni ska upphandlande myndigheter därmed, i direktivstyrda upphandlingar, ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörens personal.

I november 2016 avslog riksdagen regeringens ursprungliga förslag om att upphandlande myndigheter ska ställa villkor på lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa. Under våren har förslaget arbetats om och begränsats i två avseenden; de nya reglerna ska endast tillämpas på upphandlingar vars värden uppgår till minst gällande tröskelvärden, och inte avse villkor om försäkring, pension eller annan ledighet än semester. Begränsningen till gällande tröskelvärden innebär att ca två tredjedelar av alla upphandlingar undantas från regelverket.

Syftet med att ställa arbetsrättsliga minimikrav för arbete som utförs inom ramen för offentlig upphandling är, enligt regeringens förslag, att tillförsäkra arbetstagare skäliga arbetsvillkor och motverka social dumpning. Det anses också rimligt att statliga medel inte används till att köpa tjänster eller produkter av företag vars anställda inte tillförsäkras skäliga arbetsvillkor. Just villkor om lön, semester och arbetstid anses vara de mest centrala för arbetstagare.

De villkor som leverantören minst ska uppfylla i dessa avseenden ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Villkoren får dock inte anges till en lägre nivå än vad som följer av lag. Berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ska få tillfälle att yttra sig innan villkoren bestäms.

För det fall svensk rätt inte är tillämplig ska de arbetsrättsliga villkoren ställas enligt ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner.

(Arbetsrättsliga villkor vid upphandling, prop. 2016/17:163, betänkande 2016/17:FiU31 och riksdagsbeslut den 3 maj 2017. Beslutet trädde i kraft den 1 juni 2017.)