Arbetsgivaren avbröt rekryteringsförfarandet när den kvinnliga sökanden vägrade skaka hand med en man

 In Nyheter

Arbetsgivarens strikta krav på handhälsning mellan män och kvinnor var inte lämpligt eller nödvändigt för att uppnå företagets syfte att de ska behandla män och kvinnor lika. När företaget avbröt anställningsintervjun utsattes kvinnan för otillåten indirekt diskriminering och hon är berättigad till diskrimineringsersättning.

Kvinnan, som i tvisten företräddes av Diskrimineringsombudsmannen (”DO”), tillhör en grupp muslimer som tolkar islam så att handhälsning mellan kvinnor och män som inte är nära släkt är förbjudet. Hon hälsar i stället på män genom att lägga handen på hjärtat.

Våren 2016 sökte kvinnan anställning som interntolk hos ett tolkföretag. I arbetsuppgifterna ingick tolkning via videolänk eller på telefon från bolagets tolkcenter. När kvinnan under pågående intervju vägrade skaka hand med en av företagets manliga företrädare avbröt han, med hänvisning till företagets likabehandlingspolicy, anställningsintervjun.

Arbetsgivarens policy innebar bland annat att företagets anställda, oavsett skäl, inte fick vägra att ta andra i hand på grund av kön. En sådan vägran kan nämligen, menade arbetsgivaren, medföra obehag för den vars hälsning inte besvaras och skapa konflikter på arbetsplatsen. Arbetsgivaren framförde även att en vägran att ta någon i hand på grund av kön ger uttryck för en särskiljande syn på män och kvinnor som inte är acceptabel samt att ett sådant agerande inte är förenligt med god tolksed.

AD finner att kvinnans vägran att ta personer av motsatt kön i hand är en sådan religiös manifestation som skyddas av artikel 9 Europakonventionen. Företagets policy med krav på handhälsning har visserligen ett berättigat syfte, men konstaterar AD, den innebär ett särskilt missgynnande av personer med kvinnans religion.

Domstolen gör vidare bedömningen att kravet på just handhälsning inte kan anses vara nödvändigt för att undvika konflikter på jobbet. AD konstaterar att en mindre ingripande åtgärd vore att kräva att kvinnan skulle hälsa på både män och kvinnor genom att lägga handen mot hjärtat. AD finner inga skäl att uppfatta en sådan hälsning som nedvärderande eller som ett tecken på att hon i andra avseenden inte skulle följa de krav på jämställt agerande som arbetsgivaren ställer. Arbetsgivaren hade också kunnat inleda en dialog i syfte att klarlägga om kvinnans religiöst betingade beteende kommer att medföra hinder eller svårigheter i tolkverksamheten. AD fann det inte visat att kvinnans sätt att hälsa bryter mot god tolksed.

AD tilldömde kvinnan 40 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Två ledamöter av domstolen var skiljaktiga och ansåg att företagets policy var lämplig och nödvändig för att uppnå sina syften.

 

(Arbetsdomstolens dom den 15 augusti 2018, mål nr: A 46/17, dom nr 51/18)