Åklagare fick inte tillstånd till husrannsakan på tidningsredaktion

 In Nyheter

Den 13 augusti satte någon eller några eld på ett stort antal bilar i Göteborg. En filmupptagning av händelserna skickades till Expressen som publicerade en redigerad version på sin sajt. En åklagare vände sig sedan till tingsrätten, först med ett krav på att filmmaterialet skulle tas i beslag hos tidningen och därefter att tidningen skulle lämna ut materialet i oredigerat skick. Tingsrätten avslog dock åklagarens begäran båda gångerna.

 Enligt åklagaren fanns uppgifter om att filmmaterial skickats till nyhetsredaktionen timmarna innan bilarna sattes i brand. Åklagaren ansåg att det på goda grunder kunde antas att en för bilbränderna skäligen misstänkt person medverkade i filmen. Det var därför, enligt åklagaren, av synnerlig vikt att materialet kunde tas i beslag i sin helhet och i oredigerat skick och han begärde därför tillstånd till husrannsakan.

Expressen, genom Danowsky & Partners, motsatte sig att åklagaren skulle få tillgång till filmmaterialet med hänvisning till bland annat meddelarfriheten och källskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Tingsrätten konstaterade att det är närmast notoriskt att källskyddad information riskerar att påträffas vid en husrannsakan på en tidningsredaktion. För att en husrannsakan ska anses som proportionerlig, är det därför nödvändigt att en genomsökning av datorer med mera kan begränsas på ett mycket entydigt och snävt sätt. Vidare anmärkte tingsrätten på dels att den grundläggande meddelarfriheten är en väsentlig förutsättning för yttrandefriheten och för en fri press, dels att massmedias möjlighet att ge riktig och väsentlig information till allmänheten riskerar att undermineras om anonymitetsskyddet undergrävs.

Tingsrätten avslog följaktligen åklagarens begäran. Sammantaget fann domstolen att en husrannsakan vore en oproportionerlig åtgärd. Åklagarens avgränsning, att eftersökningen vid husrannsakan skulle avse en icke namngiven fil hos en viss journalist, var otillräcklig för att minimera risken för att skyddad information röjdes.

En kort tid därefter ingav åklagaren en ny begäran till tingsrätten om skyldighet för Expressen att utlämna filmmaterialet. Denna gång hänvisade åklagaren till rättegångsbalkens bestämmelser om s k edition. Tingsrätten avslog även denna begäran på väsentligen samma skäl som nämnts ovan.

Expressen biträddes av advokaterna Ulf Isaksson och Esa Kymäläinen


(Göteborgs tingsrätts beslut den 12 och 21 september 2018 i mål nr B 10783-
 18)